Privacy Policy

Jelen tájékoztató célja a Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Kft. (továbbiakban: Nemzeti Tehetség Központ) által az NTP-TIPP-M-20-0001 azonosítószámú „Londoni Tehetség Központ” elnevezésű projekt (a továbbiakban: Projekt) keretében megvalósuló kapcsolatteremtési adatbázis kiépítése kapcsán (továbbiakban: Események) szükséges személyes adatok kezelésével kapcsolatban felmerülő lényeges adatkezelési körülmények ismertetése a

 • természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i az európai parlament és a tanács 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet/GDPR), valamint
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseivel összhangban.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés a Projekt keretében megvalósuló kapcsolatteremtés létrejöttéhez, az ezt támogató adatbázis építéshez és a Projekt keretében szervezett események, rendezvények lebonyolításához szükséges.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön önkéntes hozzájárulása, amelyet jelentkezésekor, az adatkezelési tájékoztató elfogadásával ad meg.

Amennyiben Ön a bekért adatok kezeléshez nem járul hozzá, azt az adatkezelő úgy tekinti, hogy a személyes adatai kezeléséhez nem járult hozzá, az adatok kezelésére és így a Projekt keretében megvalósuló kapcsolatteremtésre, valamint a Projekt keretében szervezett eseményeken való részvételére nem kerül sor.

Mit és miért kezelünk?

A Projekttel és a szervezetten eseményeken való részvételével összefüggésben az alábbi személyes adatait kezeljük:

 • nevét
 • elérhetőségét (e-mail cím)
 • oktatási intézményét
 • szakirányát
 • képmását (fénykép, videófelvétel), rögzített hangját.

A Projekt során az alábbi adatkezelési tevékenységekhez kapcsolódóan kerül sor adatfelvételre:

adatbázis építés és kapcsolatteremtési pont kialakítása, jelenléti ív (papíralapú és online is)

Ki fér hozzá az Ön adataihoz? Milyen szervezési és biztonsági intézkedéseket alkalmazunk azok védelmében? A rögzített adatok tekintetében az adatkezelő a Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Kft.

Név: Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Kft.

Képviseli: Würtz Csilla ügyvezető

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 49.

E-mail: info@nemzetitehetsegkozpont.hu

Adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Csizér Márton

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége (E-mail): gdpr@nemzetitehetsegkozpont.hu

Honlap: www.nemzetitehetsegkozpont.hu

Továbbiakban: Adatkezelő

Az Adatkezelő munkakörében érintett, és így arra feljogosított munkavállalói rendelkeznek hozzáféréssel az Ön személyes adataihoz.

Az adatkezelő e tevékenysége során az adatokat az alábbi esetekben továbbíthatja:

 • nyomozó hatóság által büntetőeljárásban előterjesztett adatbekérés, illetve lefoglalás,
 • az adóhatóság, a társadalombiztosítási szerv, valamint a Társaság Alapítója (a Magyar Állam), a tulajdonosi joggyakorlást ellátó Emberi Erőforrás Minisztériuma felé fennálló adatközlési kötelezettsége esetén.

Az Adatkezelő tevékenységének ellátása során az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe: Microsoft Corporation – O365 tárhely használat, illetve a MailChimp rendszere.

Az adatkezelés alacsony kockázatú, biztonságát a következő informatikai és biztonsági megoldások szolgálják: informatikai rendszerben történik a tárolás, a személyes adatokat tartalmazó könyvtárak külön védettek, papír

Meddig kezeljük az Ön adatait?

A Nemzeti Tehetség Központ személyes adatait a projekt fizikai befejezését követő 5 éves projektfenntartási időszak végéig kezeli, ezt követően a Nemzeti Tehetség Központ a személyes adatokat törli. (A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2021. június 30.)

Kérheti-e Ön az adatkezeléssel kapcsolatban tájékoztatást, kérheti az adatok törlését, illetve felhasználásuk korlátozását?

Az Adatkezelő fent megadott elérhetőségein keresztül, írásban tájékoztatást kérhet arra nézve, hogy a Nemzeti Tehetség Központ

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,

a Nemzeti Tehetség Központ kinek, mikor, mely jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést, vagy kinek továbbította személyes adatait.

Ön kérheti az Adatkezelőtől a kezelt személyes adatok törlését vagy felhasználásuk korlátozását, ha álláspontja szerint a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték vagy álláspontja szerint a személyes adatokat jogellenesen kezelik.

Végül Ön kérheti az adatkezelés korlátozását akkor is, ha vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. Korlátozást kérhet akkor is, ha az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; továbbá, ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló adatkezelése ellen. Ebben az esetben adatai korlátozását kérheti addig az időpontig, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

A fent megadott elérhetőségeken írásban kérheti, hogy a Nemzeti Tehetség Központ helyesbítse valamely személyes adatát.

A Nemzeti Tehetség Központ az Önt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmét annak beérkezését követő legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül elbírálja és a döntésről Önt írásban (vagy ha a kérelmet elektronikusan nyújtotta be, akkor elektronikus úton) értesíti.

Hogyan férhet hozzá a személyes adataival kapcsolatos információkhoz?

Ön tájékoztatást kérhet tőlünk arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, milyen módon kezeljük, valamint másolatot kérhet az általunk tárolt adatokról. E kéréseit – évente és adatonként az első alkalommal – ingyenesen teljesítjük, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű díjat számíthatunk fel.

Rendelkezési és hozzáférési jogait – éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes személyazonosítást követően tudjuk biztosítani. Erre irányuló igénye esetén kérjük, hogy azt a fent megadott elérhetőségek valamelyikén jelezze felénk.

Az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos panaszokat, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó javaslatokat az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségen fogadjuk.

Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy Társaságunk a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor:

 • adatvédelmi tisztviselőnkhöz fordulhat a fent megadott elérhetőségeken;
 • lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el;
 • panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. postai cím: 1363 Budapest, Pf. 9., www.naih.hu).

Budapest, 2020. november 27.

Translate the site »